Mágneses kifejezések szójegyzéke

Mágneses kifejezések szójegyzéke

Anizotróp(orientált) – Az anyagnak van egy előnyös mágneses iránya.

Kényszerítő erő– Az Oerstedben mért lemágnesező erő, amely a megfigyelt B indukció nullára csökkentéséhez szükséges, miután a mágnest előzőleg telítették.

Curie hőmérséklet– Az a hőmérséklet, amelynél az elemi mágneses momentumok párhuzamos beállása teljesen megszűnik, és az anyagok már nem képesek megtartani a mágnesezettséget.

Gauss– A mágneses indukció, B vagy fluxussűrűség mértékegysége a CGS rendszerben.

Gaussmeter– A mágneses indukció pillanatnyi értékének mérésére szolgáló műszer, B.
Fluxus A mágnesező erőnek kitett közegben fennálló állapot.Ezt a mennyiséget az jellemzi, hogy a fluxust körülvevő vezetőben bármikor elektromotoros erő indukálódik, amikor a fluxus nagysága megváltozik.A fluxus mértékegysége a GCS rendszerben Maxwell.Egy Maxwell egy volt x másodperc.

Indukció– A fluxus irányára merőleges szakasz egységnyi területére eső mágneses fluxus.Az indukció mértékegysége a GCS rendszerben Gauss.

Visszafordíthatatlan veszteség– A mágnes részleges lemágnesezése külső mezők vagy egyéb tényezők hatására.Ezeket a veszteségeket csak újramágnesezéssel lehet helyrehozni.A mágnesek stabilizálhatók, hogy megakadályozzák a visszafordíthatatlan veszteségek okozta teljesítményváltozásokat.

Intrinsic Coercive Force, Hci– Az anyag önlemágnesezéssel szembeni ellenálló képességének okos mérése.

Izotróp (nem orientált)– Az anyagnak nincs előnyben részesített mágneses iránya, ami lehetővé teszi a mágnesezést bármilyen irányban.

Mágnesesítő erő– Az egységnyi hosszra eső magnetomotoros erő a mágneses áramkör bármely pontján.A mágnesező erő mértékegysége a GCS rendszerben az Oersted.

Maximális energiatermék(BH)max – A hiszterézishurokban van egy pont, ahol a H mágnesező erő és a B indukció szorzata eléri a maximumot.A maximális értéket Maximális energiaterméknek nevezzük.Ezen a ponton minimális a mágnes anyagának térfogata ahhoz, hogy egy adott energiát a környezetébe kivetítsen.Ezt a paramétert általában annak leírására használják, hogy mennyire „erős” ez az állandó mágneses anyag.Mértékegysége Gauss Oersted.Egy MGOe 1 000 000 Gauss Oerstedet jelent.

Mágneses indukció– B - A mágneses út irányára merőleges szakasz egységnyi területére eső fluxus.Gaussban mérve.

Maximális üzemi hőmérséklet– Az a maximális expozíciós hőmérséklet, amelyet a mágnes jelentős hosszú távú instabilitás vagy szerkezeti változások nélkül képes elviselni.

északi sark– Az a mágneses pólus, amely vonzza a földrajzi északi sarkot.

Oersted, Oe– A mágnesező erő mértékegysége a GCS rendszerben.1 Oersted 79,58 A/m SI rendszerben.

Permeabilitás, visszarúgás– A kisebb hiszterézishurok átlagos meredeksége.

Polimer kötés –A mágnesporokat polimer hordozómátrixszal, például epoxival keverik.A hordozó megszilárdulásakor a mágnesek egy bizonyos alakúvá válnak.

Maradék indukció,Br -Fluxussűrűség – A mágneses anyag gaussban mérve, miután zárt körben teljesen felmágnesezett.

Ritkaföldfém mágnesek -57-71, plusz 21 és 39 rendszámú elemekből készült mágnesek. Ezek a következők: lantán, cérium, prazeodímium, neodímium, szamárium, európium, gadolínium, terbium, diszprózium, holmium, erbium, tulium, itterbium, szkendium, lut és ittrium.

Remanance, Bd– Az a mágneses indukció, amely az alkalmazott mágnesező erő eltávolítása után a mágneses áramkörben marad.Ha légrés van az áramkörben, a remenancia kisebb lesz, mint a maradék indukció, Br.

Reverzibilis hőmérsékleti együttható– A hőmérséklet-ingadozások által okozott fluxus reverzibilis változásainak mértéke.

Maradék indukció –Br Az indukció értéke a hiszterézis hurok pontjában, ahol a hiszterézis hurok nulla mágnesező erővel metszi a B tengelyt.A Br ennek az anyagnak a maximális mágneses fluxussűrűségét jelenti külső mágneses tér nélkül.

Telítettség– Olyan állapot, amely esetén aferromágnesesanyag elérte maximális értékét az alkalmazott mágnesező erő növekedésével.Az összes elemi mágneses momentum egy irányba orientálódott a telítettségi állapotban.

Szinterezés– A por tömörítése hő alkalmazásával, hogy lehetővé tegye egy vagy több atommozgás mechanizmusát a részecskék érintkezési felületein;A mechanizmusok a következők: viszkózus áramlás, folyadékfázisú oldat-kicsapás, felületi diffúzió, ömlesztett diffúzió és párolgás-kondenzáció.A sűrűsödés a szinterezés szokásos eredménye.

Felületi bevonatok– Ellentétben a szamáriumi kobalttal, alnico-val és kerámia anyagokkal, amelyek korrózióállóak,Neodímium vasbórA mágnesek érzékenyek a korrózióra.A mágneses alkalmazástól függően a következő bevonatok választhatók a neodímium vas-bór mágnesek felületére – cink vagy nikkel.